Odklad

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a

odborného lékaře

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Ředitel školy je povinen informovat zákonné zástupce při zápisu dítěte k základnímu vzdělávání o možnosti odkladu povinné školní docházky.

V případě žádosti o odklad následují tyto kroky:

  1. žádost o odklad školní docházky

  2. doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nutno doložit nejpozději do 31.5. příslušného roku

  3. rozhodnutí o odkladu školní docházky

Formulář žádosti.......................

 

Nahoru Žádost Odklad